Varsel om oppstart, detaljregulering for Vesterveien 30-32 Arendal

OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR VESTERVEGEN 30 - 32

 

 

Ihht. plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres det med dette oppstart av privat reguleringsarbeid for Vestervegen 30-32.

 

Gjeldende plan er reguleringsplan for Gåsåsen av 1982 samt kommuneplan for Arendal kommune. Området er i reguleringsplan avsatt til gartneridrift, men skal reserveres til boligformål når gartneridrift opphører. Gartneridrift har opphørt, så området er i praksis regulert til boligformål, men med krav om detaljregulering.

Plangrensen fremgår av kartutsnitt. Mindre justeringer i plangrensen kan komme som følge av innspill til planarbeidet.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for noe fortetting i forhold til eksisterende eneboliger. Det planlegges for konsentrert bebyggelse på tomten.

 

 

Berørte grunneiere og naboer varsles direkte i eget brev. 

 

Planarbeidet utføres av Dakark AS på vegne av forslagsstiller BHB Bygg AS ved Chim Kjølner.

For evt. spørsmål eller merknader rettes dette skriftlig til Dakark AS v/ Yngve Koppen, innen 19.10.18