Reguleringsoppdrag Vestnes

KUNNGJØRING

 

Oppstart av reguleringsendring for Prestrøsten - Gbnr. 45/49 og 45/36, Vestnes Kommune.

Ihht. plan- og bygningsloven § 27-1 kunngjøres det

med dette oppstart av privat reguleringsarbeid

for område med Gnr 45/ Bnr 49 & 36 i Prestrøsten

boligfelt i Vestnes kommune.

 

I kommuneplanens arealdel er området avsatt

til boligformål. I gjeldende reguleringsplan

Prestegardsjordet er planområdet regulert til

frittliggende småhusbebyggelse, forretning og

fritidsbebyggelse-naust.

 

Plangrensen fremgår av kartutsnitt. Mindre justeringer

i plangrensen kan komme som følge av innspill til

planarbeidet.

 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for

konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende

infrastruktur.

 

Berørte grunneiere og naboer varsles direkte i eget

brev. Oppstartsmelding kan ses på websiden

www.dakark.no.

 

Planarbeidet utføres av Dakark AS på vegne av

forslagsstiller Brødrene Honningdal AS.

For evt. spørsmål eller merknader rettes dette

skriftlig til Dakark AS v/ Yngve Koppen,

innen 22.09.2017. E-post: yk@byggmann.no

 

 

 

Med vennlig hilsen

Dakark AS

Yngve Koppen

Teknisk sjef

E-post: yk@byggmann.no

Tlf: 70 18 90 67

 

Kunngjøring