Reguleringsoppdrag Askøy

Varsel om oppstart planarbeid: Kollevåg, Askøy kommune

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av privat reguleringsplan for følgende eiendommer i Askøy kommune: Gnr. 18, bnr. 9, 16, 37, 65, 66, 110, 222, 267, 268, 451 og 603, Kollevåg, Askøy kommune.
 

Planområdet
Gjeldende plan for området er Kommuneplan for Askøy kommune 2012-2023. Her er planområdet i stor grad vist som fremtidig boligbebyggelse, samt liten del ligger i område for LNF-formål. Planområdet avgrenses som vist på vedlagte kart.


Formålet med detaljreguleringen
Formålet med reguleringsendringen er å legge til rette for konsentrert utbygging av boliger. Det planlegges relativt store bygninger i form av blokker og terrasserte bygg i inntil 4-5 etasjer inkludert parkeringskjeller.

Planen er vurdert i forhold til forskrift for konsekvensutredning og fagavdeling areal og samfunn i Askøy kommune har konkludert med at planen ikke skal konsekvensutredes. Den antas heller ikke å ha så vesentlige virkninger på miljø og samfunn at konsekvensutredning er nødvendig. Kommunens vurdering finner du på kommunens nettsider.


Grunneier og forslagsstiller
Tiltakshavere er grunneiere representert ved Magnus Eilertsen.
Dakark AS er utførende plankonsulent.


Informasjon og medvirkning
Nærmere informasjon om planene kan fås ved henvendelse til Dakark AS ved undertegnede.


Merknader til oppstartsvarslingen
Merknader som kan ha virkning for planarbeidet sendes elektronisk via e-post: post@dakark.no eller til Dakark AS, Flyplassvegen 22, 6040 Vigra, innen 13.10.16. Alle mottatte dokumenter blir sendt til kommunen sammen med planforslaget.


Videre saksgang
Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Askøy kommune for saksbehandling.
Etter første gangs behandling i kommunen blir planen lagt ut for offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser før videre politisk behandling.

 

 

Med vennlig hilsen

Dakark AS
 

Yngve Koppen

Teknisk sjef

E-post: yk@byggmann.no

Tlf: 70 18 90 67

 

Under finner du referat fra oppstartsmøte, tilbakemelding på vurdering om konsekvensutredning og oversiktskart for naboer.

Klikk på linkene for å laste ned PDF.
 

Referat av oppstartsmøte

 

Plan 420 - Tilbakemelding på vurdering om konsekvensutredning

 

Oversiktskart for naboer